กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกมล ช่วยพยุง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจิตรกาญ ขำทองระย้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา วิไลเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมรศรี กาหา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงกมล เรืองเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุชจรี เเพ่งนคร
ครู