กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรักชาติ นาครัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเบญจวรรณ โหมดชัง
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.จามจุรี ทองคำ
ครูชำนาญการ

น.ส.สุกัญญา เพ็งแตง
ครูชำนาญการ

นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทร์ดำรงกุล
ครูชำนาญการ

นายภานุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง

นายชัยธวัช อินเมฆ
ครูอัตราจ้าง

นายคมกฤช คำสุกดี
ครูอัตราจ้าง

นายเตชภณพัฒน์ อัฏฐกรรนานนท์
ครูอัตราจ้าง