กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมบัติ ใจปินตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางพนอ กาญจนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปุลิ เจ่าสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา อ่อนจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกพันธ์ จันอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิวิไล เขียนแม้น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร คลังเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาติชาย สุขล้อม
ครูชำนาญการ

นายเทอดพงษ์ ทำดี
ครูชำนาญการ