กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

น.ส.อมรรัตน์ เจริญทิม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิชิต ไพอุปลี
ครูชำนาญการ

น.ส.นฤมล พึ่งกุศล
ครู คศ.1

นายเกรียงไกร ทัพใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไล เขียวพุ่มพวง
ครู คศ.3

นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ครูชำนาญการ

นายอุบล พิมพาวะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตรศรณ์ หาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ชุติมา มั่นเหมาะ
ครู คศ.1

น.ส.กิตติมา พวงสด
ครู คศ.1

นายวันชัย ทับทอง
ครู คศ.1