พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
           
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลบนพื้นฐานคุณธรรมอย่างยั่งยืน
                 

พันธกิจ
            1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง
            3. ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่21
            4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
             
เป้าประสงค์
            
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนด
            2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
            3. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
            4. ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            5. ส่งเสริมให้ครูเป็นครูยุคใหม่ ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
            6. ครูจัดการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล และโลกอนาคต
            7. ผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นเลิศ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
            8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามระบบบริหารงานคุณภาพ
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน
            1. พัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนด
            2. พัฒนาผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
            3. ส่งเสริมผู้เรียนได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
            4. ส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            5. ส่งเสริมและพัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
            6. ส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล และโลกอนาคต
            7. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นเลิศ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
            8. พัฒนาโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามระบบบริหารงานคุณภาพ