กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิพิศ วิเชียรสรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร ช่วงพยุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนัน เดชขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพรัช คำเขียน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมคิด คำเขียน
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.นพรัตน์ เล็กประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญจณ์นภา สุขล้อม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนทรา คัชมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สิริพร ออมสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อริสา แก้วทิพย์
ครู

น.ส.วาสนา ต่อมยิ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพีรภัทร์ เรืองเพชร
ครู

น.ส.กฤษณา สร้อยทิพย์
ครู

น.ส.ปาริชาติ จินตเวก
ครู

น.ส.จิตติมา ศิริวัฒนกุล
พนักงานราชการ

นางสาวพรทิพย์ เขียวขำ
ครู