ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการไปอบรมสัมนาปี2565 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 23176
>แบบประเมินข้าราชการครูทุกประเภท 57842
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 57848
บันทึกแจ้งการการสัมผัสหรือเข้าไปในบริเวณเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด19 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 57880
>แบบฟอร์มเอกสาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2564 58778
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.41 KB 63957
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.81 KB 123738
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(Doc) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 123735
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.3 KB 123821
แบบคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.92 KB 123733
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.06 KB 123767
แบบใบลาอุปสมบท(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 123735
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.68 KB 123779
แบบใบลาอุปสมบท(Word) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 123737
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.48 KB 123823
คำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 123799
งานทะเบียนและวัดผล
คำร้องขอใบแทนระเบียนแสดงผลการเรียน-ปพ.1-ปพ.2- Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.01 KB 2
คำร้องขอรับใบรับรองผลการศึกษา-ปพ.1-ปพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.81 KB 2
คำร้องขอรับใบรับรองผลการเรียน-ปพ.-7- Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.9 KB 10
แบบขออนุมัติให้ผลการเรียน-ร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.2 KB 2
แบบสำรวจนักเรียนขาดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.65 KB 2
ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.47 KB 5
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.25 KB 8
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.09 KB 5
ใบคำร้องขอเลื่อนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.06 KB 1