ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการไปอบรมสัมนาปี2565 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 23173
>แบบประเมินข้าราชการครูทุกประเภท 57835
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 57838
บันทึกแจ้งการการสัมผัสหรือเข้าไปในบริเวณเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด19 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 57872
>แบบฟอร์มเอกสาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2564 58766
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.41 KB 63955
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.81 KB 123736
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(Doc) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 123731
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.3 KB 123809
แบบคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.92 KB 123730
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.06 KB 123749
แบบใบลาอุปสมบท(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 123732
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.68 KB 123772
แบบใบลาอุปสมบท(Word) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 123735
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.48 KB 123805
คำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 123797