ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT Program)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Special Program)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป พลังสิบ ความสามารถดนตรีไทย และเงื่อนไขพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Special Program)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT Program)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทโควต้า
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทปกติ ในเขต นอกเขต พลังสิบ ดนตรีไทยและเงื่อนไขพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ CS333 อาคารเรียนแบบ 318/ล30 และอาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ม.๑ -ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ทะเบียน)
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
เกียรติบัตรนักกีฬา กีฬาสีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 65
ระเบียบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมว่าด้วยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
16 พฤษภาคม 2565 การอบรมเชิงเปฏิบัติการพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูง ครูภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65